ï»?!DOCTYPE HTML> 觉醒法师:佛在家中莫远求_禅风ç½?/title> <meta name="keywords" content="觉醒,法师,ä½?åœ?家中,莫远,æ±?能有,机缘,åŽ?" /> <meta name="description" content="我们常说要发起菩提心,如何发起?忆念父母重恩!父母对子女的付出是如此无私、不求回报,也是我们修行的榜样ã€? /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/httpwwwichanfengcomstylecssstylecss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/httpwwwichanfengcomstylecssweinavcss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/httpwwwichanfengcomstylecssrightcss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/httpwwwichanfengcomstylecsslistcss.css" /> <script type="text/javascript" src="/yesads.js"></script></head> <body> <div class="warp"> <input type="hidden" name="entry" value="1"> <input type="text" name="q" class="bdcs-search-form-input" id="bdcs-search-form-input" placeholder="请输入关键词" autocomplete="off"> <input type="submit" id="search_bd" style="display: none;"> <div class="search-btn icon-large-search" onclick="document.getElementById('search_bd').click();"></div> </form> </div> </div> </div> <div class="publish-wrap" id="publish-wrap"> <div class="icon-publish text"> <a href="/aboutsubmission.html">投稿联系</a> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div class="jiathis_style_32x32"> <a class="jiathis_button_qzone"></a> <a class="jiathis_button_tsina"></a> <a class="jiathis_button_tqq"></a> <a class="jiathis_button_weixin"></a> <a class="jiathis_button_renren"></a> <a href="http://www.jiathis.com/share" class="jiathis jiathis_txt jtico jtico_jiathis" target="_blank"></a> <a class="jiathis_counter_style"></a> </div> </div> <div class="hl_c_wcid">我们常说要发起菩提心,如何发起?忆念父母重恩!父母对子女的付出是如此无私、不求回报,也是我们修行的榜样ã€?/div> <div class="hl_body"> <div style="text-align: center;"> <img alt="" src="/images/uploadsallimg1708225-1FR2114355.jpg" /></div> <br /> <div>   能有机缘去朝拜五台山、普陀山、峨眉山等佛教名山,自然是一件非常有功德的事情,可以获福无量。但是,我们在报佛恩的同时,也不能忘了家中的父母——红尘中最大的恩人ã€?/div> <div>  </div> <div>   从前,有一对相依为命的母子,儿子总是嫌弃羸弱的母亲无用,无法满足他更多的要求。他听人说观音菩萨很灵验,于是不顾母亲的劝说,执意要外出寻求菩萨的庇佑。他走呀走,一路打听,有人告诉他:“小伙子,你往回走,见到一个反穿衣服倒穿鞋的人,那就是菩萨了ã€?rdquo;</div> <div>  </div> <div>   于是,小伙子兴冲冲地往回赶,可是快到家了都没见到这样的人。最后,他一怒之下连连猛踹自家大门。时值深夜,门打开了,站在他面前的人反穿着衣服、倒穿着鞋,正是一心牵挂儿子、急着前来开门的母亲。小伙子顿时恍然大悟,扑通跪倒在母亲面前ã€?/div> <div>  </div> <div>   省庵大师在《劝发菩提心文》中有言ï¼?ldquo;哀哀父母,生我劬(qú)劳。十月三年,怀胎乳哺;推干去湿,咽苦吐甘ã€?rdquo;</div> <div>  </div> <div>   我们常说要发起菩提心,如何发起?忆念父母重恩!父母对子女的付出是如此无私、不求回报,也是我们修行的榜样。作为佛弟子,除了照料好父母的生活外,也可以多多创造机会使父母亲近三宝,如果能建立起佛化家庭,那更是真正意义上的大孝ã€?/div> </div> <div class="hl_c_ad"> </div> <div class="hl_c_tag"> <div class="hl_c_tagl"> <ul> </ul> </div> <div class="hl_c_share"> <ul> ï»?!-- JiaThis Button BEGIN --> <div class="jiathis_style_32x32"> <a class="jiathis_button_qzone"></a> <a class="jiathis_button_tsina"></a> <a class="jiathis_button_tqq"></a> <a class="jiathis_button_weixin"></a> <a class="jiathis_button_renren"></a> <a href="http://www.jiathis.com/share" class="jiathis jiathis_txt jtico jtico_jiathis" target="_blank"></a> <a class="jiathis_counter_style"></a> </div> </ul> </div> </div> <div class="hl_c_ydys"> <div class="hl_c_ydystitle"> <div class="hl_c_ydystitletxt">阅读延展</div> <hr> </div> <div class="hl_c_ydysbody"> <ul> <li class="mr20"> <dl> <dt><a href="/html/newschanfengzhuanlanjuexingfashi201708226383.html"><img src="/images/uploads1708225-1FR2114340Z7.jpg" width="240" height="158" border="0"></a></dt> <dd><a href="/html/newschanfengzhuanlanjuexingfashi201708226383.html">觉醒法师:佛在家中莫远求</a></dd> </dl> </li> <li class="mr20"> <dl> <dt><a href="/html/newschanfengzhuanlanjuexingfashi201705155691.html"><img src="/images/uploads1705155-1F515142ZD43.jpg" width="240" height="158" border="0"></a></dt> <dd><a href="/html/newschanfengzhuanlanjuexingfashi201705155691.html">觉醒法师:劳作中处处皆是佛理</a></dd> </dl> </li> <li> <dl> <dt><a href="/html/newschanfengzhuanlanjuexingfashi201607043328.html"><img src="/images/uploads1607045-160F41142342F.jpg" width="240" height="158" border="0"></a></dt> <dd><a href="/html/newschanfengzhuanlanjuexingfashi201607043328.html"> 觉醒法师:入清凉境,除热恼心</a></dd> </dl> </li> </ul> </div> <div class="hl_c_wypl"> <div class="com-title"><span id="cm"><a name="pinglun"></a></span></div> ï»?!-- UY BEGIN --> <div id="uyan_frame"></div> </div> </div> </div> </div> <div class="listr"> <div class="ad"></div> <div class="read read2"> <div class="rigth-title drkb-title">栏目头条</div> <hr class="hengxian"> <div class="htitle"></div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/html/newschanfengzhuanlanjuexingfashi201509281624.html" target="_blank" title="觉醒法师禅风艺术专栏首篇 中秋佳节明月ç…?> <img src="/images/uploads1509283-15092Q4433B00.jpg" alt="觉醒法师禅风艺术专栏首篇 中秋佳节明月ç…? width="90" height="59"/> </a> </div> <p><a href="/html/newschanfengzhuanlanjuexingfashi201509281624.html" target="_blank" title="觉醒法师禅风艺术专栏首篇 中秋佳节明月ç…?>觉醒法师禅风艺术专栏首篇 中秋佳节明月ç…?/a></p> <div class="floatfix"></div> </div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/html/newschanfengzhuanlanjuexingfashi201708226383.html" target="_blank" title="觉醒法师:佛在家中莫远求"> <img src="/images/uploads1708225-1FR2114340Z7.jpg" alt="觉醒法师:佛在家中莫远求" width="90" height="59"/> </a> </div> <p><a href="/html/newschanfengzhuanlanjuexingfashi201708226383.html" target="_blank" title="觉醒法师:佛在家中莫远求">觉醒法师:佛在家中莫远求</a></p> <div class="floatfix"></div> </div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/html/newschanfengzhuanlanjuexingfashi201603142595.html" target="_blank" title="觉醒法师:上报四重恩,下济三途苦"> <img src="/images/uploads1603145-160314162911R1.jpg" alt="觉醒法师:上报四重恩,下济三途苦" width="90" height="59"/> </a> </div> <p><a href="/html/newschanfengzhuanlanjuexingfashi201603142595.html" target="_blank" title="觉醒法师:上报四重恩,下济三途苦">觉醒法师:上报四重恩,下济三途苦</a></p> <div class="floatfix"></div> </div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/html/newschanfengzhuanlanjuexingfashi201510011662.html" target="_blank" title="觉醒法师专栏 解读傅大士一首玄虚偈è¯?> <img src="/images/uploadsallimg1510013-151001133543510-lp.jpg" alt="觉醒法师专栏 解读傅大士一首玄虚偈è¯? width="90" height="59"/> </a> </div> <p><a href="/html/newschanfengzhuanlanjuexingfashi201510011662.html" target="_blank" title="觉醒法师专栏 解读傅大士一首玄虚偈è¯?>觉醒法师专栏 解读傅大士一首玄虚偈è¯?/a></p> <div class="floatfix"></div> </div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/html/newschanfengzhuanlanjuexingfashi201605112982.html" target="_blank" title="觉醒法师:开悟是懂得如何真正修行的开å§?> <img src="/images/uploads1605115-160511111135226.jpg" alt="觉醒法师:开悟是懂得如何真正修行的开å§? width="90" height="59"/> </a> </div> <p><a href="/html/newschanfengzhuanlanjuexingfashi201605112982.html" target="_blank" title="觉醒法师:开悟是懂得如何真正修行的开å§?>觉醒法师:开悟是懂得如何真正修行的开å§?/a></p> <div class="floatfix"></div> </div> </div> <div class="floatfix" style="margin-top:18px;"></div> <div class="ad"></div> <div class="floatfix"></div> <div class="hotlist"> <div class="rigth-title rwtj-title">热门推荐</div> <hr class="hengxian"> <div class="htitle"></div> <ul> <li><a href="/html/newschanfengzhuanlanjuexingfashi201509281624.html">觉醒法师禅风艺术专栏首篇</a></li> <li><a href="/html/newschanfengzhuanlanjuexingfashi201708226383.html">觉醒法师:佛在家中莫远求</a></li> <li><a href="/html/newschanfengzhuanlanjuexingfashi201603142595.html">觉醒法师:上报四重恩,下æµ?/a></li> <li><a href="/html/newschanfengzhuanlanjuexingfashi201510011662.html">觉醒法师专栏 解读傅大士一</a></li> <li><a href="/html/newschanfengzhuanlanjuexingfashi201605112982.html">觉醒法师:开悟是懂得如何çœ?/a></li> <li><a href="/html/newschanfengzhuanlanjuexingfashi201510061678.html">觉醒法师艺术专栏 安住何处</a></li> </ul> </div> <div class="floatfix" style="margin-top:18px;"></div> <div class="ad"></div> <div class="follow"> <div class="rigth-title gzwm-title">关注我们</div> <hr class="hengxian"> <div class="htitle"></div> <div class="followcon followcon2"> <span>关注微信公众号,了解最新精彩内å®?/span> <p class=""> <img src="/images/styleimagesqr1.jpg" alt="" /> <img src="/images/styleimagesqr2.jpg" alt="" /> </p> </div> </div> </div> </div> <div class="weishow"> <ul> </ul> </div> </div> ï»?div class="footer"> <div class="footert"> <div class="footertw"> <div class="footertl"> <div class="fabout"> <dl> <dt>禅风ç½?/dt> <dd> <a href="/">网站首页</a> | <a href="/html/pluslist.phptid1.html">最新资è®?/a> | <a href="/html/pluslist.phptid2.html">佛学文化</a> | <a href="/html/pluslist.phptid7.html">禅意生活</a> </dd> <dd> <a href="/html/pluslist.phptid43.html">禅风专访</a> | <a href="/html/pluslist.phptid66.html">禅风H5</a> | <a href="/html/pluslist.phptid60.html">禅风直播</a> | <a href="/html/pluslist.phptid65.html">专题策划</a> </dd> </dl> </div> <div class="ftousu"> <dl> <dt>版权声明</dt> <dd>本站信息部分为网上搜集,如有侵犯您的版权,请及时联系我们,我们将尽快处理ã€?/dd> </dl> </div> <div class="flianxi"> <dl> <dt>联系我们</dt> <dd>客服微信:ichanfeng_com</dd> <dd>投稿邮箱ï¼?315830482@qq.com</dd> </dl> </div> </div> </div> </div> <div class="footerb"> <div class="footerbtxt"> <div class="footerbtxts">Copyright © 2017 禅风ç½?版权所æœ?/div> </div> </div> </div> <div id="moquu_wxin" class="moquu_wxin"><a href="javascript:void(0)">1<div class="moquu_wxinh"></div></a></div> <div id="moquu_wmaps"><a href="/aboutcontact.html" class='moquu_wmaps' target="_blank" >3</a></div> <a id="moquu_top" href="javascript:void(0)"></a> <script type="text/javascript" src="/tongji.js"></script></body> </html>